Άγονος κρίθηκε ο διαγωνισμός της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ για το Υποέργο 1: «Απλοποίηση διαδικασίας: «Χορήγηση Αντιγράφων των Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), του Συμβουλίου Μουσείων (ΣΜ) και Κεντρικού Συμβουλίου Νεώτερων Μνημείων (ΚΣΝΜ) – Διάθεση στους πολίτες μέσω διαδικτύου» και για το Υποέργο 3: «Υποδομές Πληροφορικής: Εξοπλισμός – Έτοιμο Λογισμικό» του έργου: «Απλοποίηση Διαδικασίας χορήγησης αντιγράφων Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού – Διάθεση περιεχομένου μέσω Διαδικτύου».

Υπενθυμίζεται ότι στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών είχαν περάσει οι εταιρείες: Quality & Reliability, η ένωση εταιρειών Κόρυμβος – IMC – Άποψη και η ένωση εταιρειών SingularLogic Integrator – SingularLogic. Στο στάδιο της αξιολόγησης των Οικονομικών προσφορών έφτασε η Q&R, όπου και τελικά απορρίφθηκε με αποτέλεσμα να κριθεί άγονος.