Η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κρίθηκε άγονος και πρόκειται να επαναληφθεί με τους ίδιους όρους, καθώς απορρίφθηκαν και οι δύο προσφορές που είχαν κατατεθεί από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του ΕΜΠ – ΕΠΙΣΕΥ και την εταιρεία Διαδικασία Α.Ε.

Και οι δύο προσφορές απορρίφθηκαν στη διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.