Η Άλφα Γκρίσιν παρουσίασε κέρδη έναντι ζημιών στα ενοποιημένα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου 2009 σε σχέση με τα αντίστοιχα του πρώτου.

Ωστόσο, σε εξαμηνιαίο επίπεδο τα κέρδη προ φόρων εμφανίζουν μείωση 94% και ανήλθαν σε 101 χιλιάδες ευρώ έναντι 2,05 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2008. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα εμφανίζονται κατά 15% αυξημένα συνέπεια του αυξημένου τραπεζικού δανεισμού (βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου) κατά 20%. Ο δανεισμός του Ομίλου είναι κατά 42% μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά την μητρική εταιρεία.

Έτσι λοιπόν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανέρχονται στις 50 χιλιάδες ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 97%. Σε ότι αφορά το α΄ εξάμηνο του 2009 του ομίλου, η αύξηση στον κύκλο εργασιών του τομέα συστημάτων υποστήριξης δεν μπόρεσε να αντισταθμίσει την σημαντική μείωση στις πωλήσεις του κλάδου κλιματισμού, με αποτέλεσμα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών να υποχωρήσει κατά 25% σε σχέση με το περυσινό εξάμηνο. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφανίζουν μείωση 63% και έφθασαν στο 1,05 εκ ευρώ έναντι 2,9 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.