Στα 50,1 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος τζίρος για την Space Hellas το 2010, που αποτελεί, εν μέσω κρίσης, τον υψηλότερο στην 25ετή πορεία της, έναντι 49,7 εκατ. ευρώ το 2009.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBIΤDA) το 2010 παρουσιάζουν αύξηση κατά 24% σε σχέση με το 2009 και ανέρχονται σε 3 εκατ. ευρώ έναντι 2,4 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση και ανήλθαν σε 414 χιλ. ευρώ το 2010 έναντι 318 χιλ. ευρώ το 2009.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το 2010 παρουσίασαν μείωση και ανέρχονται σε 127 χιλ. ευρώ έναντι 469 χιλ. ευρώ το 2009 εξαιτίας της αύξησης των φόρων και των προβλέψεων αναβαλλόμενης φορολογίας. Για τη μητρική εταιρεία ο τζίρος έκλεισε στα 49,2 εκατ. ευρώ το 2010 έναντι 49,1 εκατ. ευρώ το 2009 ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ το 2009.

Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το 2010 ανήλθαν σε 88 χιλ. ευρώ έναντι 34 χιλ. ευρώ το 2009 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων παρουσίασαν αρνητικό πρόσημο και ανήλθαν σε -164 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 213 χιλ. ευρώ το 2009. Σημειώνεται ότι το 2010 υπήρξε ενίσχυση των πωλήσεων στον ιδιωτικό τομέα έναντι του δημοσίου.