Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Multirama το εννιάμηνο του 2008 διαμορφώθηκε στα 111,62 εκατ. ευρώ από 98 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2007, σημειώνοντας αύξηση κατά 13,9%, η οποία, όπως υποστηρίζει η εταιρεία, οφείλεται στην ισχυροποίηση του δικτύου καταστημάτων της και στην ανάπτυξη των υπηρεσιών που παρέχει.

Το περιθώριο μεικτού κέρδους του ομίλου Multirama διαμορφώθηκε σε 16,3% έναντι 15,6% την προηγούμενη περίοδο. “Σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση λόγω του υψηλότερου μέσου όρου δανεισμού από την χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου και των αυξημένων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, καθώς και της αύξησης του συνολικού κόστους καταναλωτικής πίστης. Τα έξοδα διάθεσης επιβαρύνθηκαν κυρίως από τα έξοδα ανοίγματος και τα λειτουργικά έξοδα νέων καταστημάτων, τα οποία είναι στο στάδιο εμπορικής ωρίμανσης”.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Multirama έφτασαν τα 1,22 εκατ. ευρώ έναντι 1,89 εκατ. ευρώ, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (μετά από δικαιώματα μειοψηφίας) ανήλθαν σε ζημίες -3,2 εκατ. ευρώ από ζημίες -1,33 εκατ. ευρώ το 2007, ενώ τα ενοποιημένα μετά από φόρους παρουσίασαν ζημίες -3,41 εκατ. ευρώ από ζημίες -1,49 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 106,95 εκατ. ευρώ έναντι 94,61 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 13,1%.