Η Ανοδος, σε συνεργασία με τον VAR μεταπωλητή της, Conceptum, προμήθευσαν πανελλαδικά, συνολικά 132 σχολεία με το λογισμικό Adobe Premiere Pro (Αγγλική έκδοση) και 273 σχολεία με λογισμικό Adobe Web Premium (Ελληνική έκδοση).

Η προμήθεια αυτή, έγινε στο πλαίσιο ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, που εξήγγειλε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο “Επαγγελματικό Λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή”. Η Conceptum παρέδωσε στα ΕΠΑΛ και ΣΕΚ της χώρας, συνολικά 3276 άδειες λογισμικό Adobe Web Premium καθώς και 1584 άδειες Adobe Premiere Pro. Μαζί με τις άδειες τα σχολεία προμηθεύτηκαν και όλα τα απαραίτητα έντυπα τυπικής τεκμηρίωσης καθώς και το συνοδευτικό υλικό, όπως όριζε η προκήρυξη του διαγωνισμού. Το λογισμικό συνοδευόταν από το πρόγραμμα “Upgrade Plan”, βάσει του οποίου δικαιούνται όλες τις αναβαθμίσεις των προϊόντων που προμηθεύτηκαν, για τους επόμενους 12 μήνες από την αγορά. Τέλος, θα προσφερθούν εκπαιδευτικές ημερίδες για την επιμόρφωση των καθηγητών των σχολείων.