Υποδειγματική υπήρξε η λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Ν.Α. Αν. Αττικής που υλοποίησε η ένωση εταιρειών DiMicro, Top Vision & Impetus.

Το εγκατασταθέν σύστημα λειτούργησε σύμφωνα με τον σχεδιασμό και την υλοποίησή του σε όλους τους τομείς για τους οποίους σχεδιάστηκε και συγκεκριμένα:α) Κάμερες Επιτήρησης και καταγραφής εξέλιξης  Πυρκαγιάς.Παρόλο που και οι δύο πυρκαγιές συνέβησαν μακράν των 5 συνολικά εγκατεστημένων καμερών (σύμφωνα με τις προδιαγραφές εκτός βεληνεκούς των)  εντούτοις τα συμβάντα καταγράφτηκαν και από τις 5 κάμερες (όπως συμβαίνει από την ημέρα που το σύστημα τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία) στο video που διαθέτει το σύστημα.

Τμήματα του video θα δημοσιευθούν στο Internet στην πύλη του συστήματος στην διεύθυνση http://www.politikiprostasia-naaa.gr/. Η Νομαρχία παρακολουθούσε την εξέλιξη των πυρκαγιών, ειδικά του Λαυρίου, από το εγκατεστημένο σύστημα, ενώ η εικόνα μίας κάμερας (κατ’ επιλογή της Νομαρχίας) παρουσιαζόταν σε πραγματικό χρόνο στο Internet.  β) Σύστημα Ειδοποίησης Υπευθύνων.Μετά την αναγνώριση της πυρκαγιάς Λαυρίου απεστάλησαν εντός 20 δευτερολέπτων 98 SMS προς τους υπευθύνους των Δήμων για ενημέρωση για το συμβάν. Για την πυρκαγιά του Μικροχωρίου απεστάλησαν περί τα 100 μηνύματα για τον ίδιο σκοπό.γ)Δοκιμαστικό Δορυφορικό σύστημα Πυρανίχνευσης.

Το σύστημα, το οποίο δεν αποτελούσε μέρος του έργου και εγκαταστάθηκε από την Ένωση χωρίς κόστος δοκιμαστικά, εντόπισε την πυρκαγιά του Μικροχωρίου με κάποια απόκλιση όσο αφορά στην ακριβή θέση. Μέσω του αυτομάτου συστήματος ειδοποιήσεων αποστάλθηκαν περί τα 100 SMS σε υπευθύνους Δήμων της περιοχής.δ)Σύστημα συλλογής άμεσων τοπικών μετεωρολογικών και εκτίμησης πυροεπικυνδυνότητας κάθε περιοχής στην Αν. Αττική.Η Νομαρχία διαθέτει στο internet τα μετεωρολογικά δεδομένα ανά 15’ που ισχύουν στις περιοχές Βαρνάβα , Παλλήνης, Πεντέλης και Αγ. Κων/νου. Οι μετρήσεις έχουν καταγραφεί και είναι διαθέσιμες για εκμετάλλευση και εξαγωγή συμπερασμάτων ενώ η πυροεπικινδυνότητα για κάθε περιοχή παρουσιάζεται καθημερινά στο internet .