Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ανακοινώνει την έγκριση από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG COMP) του καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης για τη δράση «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε λευκές αγροτικές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας».

Η συγκεκριμένη δράση, για την υλοποίηση της οποίας πρόκειται να διατεθούν πόροι συνολικού ύψους 201,5 εκ ευρώ (151,5 εκ ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και 50 εκ ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) αποσκοπεί στην κάλυψη των απομακρυσμένων, αγροτικών περιοχών
της χώρας με διαδικτυακή υποδομή υψηλής ταχύτητας.