Οι εταιρείες 1) Alfaworks, 2) Byte, 3) Cosmos Business Systems, 4) Globo, 5) PC Systems και 6) Space Hellas κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό με τίτλο «Προσφορά για την προμήθεια συστήματος διαχείρισης φωνής για το νέο κτίριο γραφείων του ΣΕΜΠΟ».

Ειδικότερα, ο ΟΛΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια, , εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία συστήματος IP Τηλεφωνικού Κέντρου (IP Τ/Κ) που να στηρίζεται στην τεχνολογία της εταιρείας Cisco.

Η ανωτέρω δικτυακή τεχνολογία εφαρμόζεται ήδη στον ΟΛΠ από το 1999 με επιτυχία, έχει γίνει αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου του ΟΛΠ με το νέο ΟΠΣ και τα εν λόγω συστήματα αποτελούν το πρώτο βήμα ενσωμάτωσης της φωνής στο υπάρχον δίκτυο.

Το σύστημα του IP Τ/Κ θα αποτελείται από τα εξής υποσυστήματα:
1) Voice Gateway – 2 X Routers with 2 ISDN PRI for high availability,
2) Voice Gateway – 1 X Router BRI Interface, 3) Callmanager cluster with 2 x servers for high availability, 4) Voicemail for 100 users (IMAP and web access included for all users), 5) Analog Gateways (for faxes), 6) Text and Audio Paging application, 7) IP Phones, 8) Softphones, 9) Conference stations for 3 meeting rooms, 10) Hardware Attendant consoles for 3 attendants, 11) Wireless IP Phone, 12) Πρόγραμμα καταγραφής χρήσης και ανάλυσης τηλεφωνικών κλήσεων και 13) Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης.

Όπως φαίνεται από τα υποσυστήματα το σύστημα του IP Τ/Κ είναι redundant με την χρήση διπλών δρομολογητών (Routers) και συστημάτων servers όπου είναι τοποθετημένο το λογισμικό του τηλεφωνικού κέντρου (Call Manager). Επιπλέον υπάρχουν διάφορα υποσυστήματα υποβοήθησης όπως συστήματα για τα faxes, σύστημα φωνητικού ταχυδρομείου (voice mail), σύστημα ανακοινώσεων (Paging), σύστημα συνεδριάσεων, καθώς και ασύρματα τηλέφωνα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 127.670 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.