Οι ενώσεις εταιρειών 1)Data Concept - DotSoft, 2) Gennet - Nextcom και οι εταιρείες 3) Globitel, 4) Hellascom, 5) Info-Quest και 6) Mac Tel κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό με τίτλο "Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου παροχής ασύρματης πρόσβασης μέσω Wi-Fi Hot Spots".

Το έργο αφορά στην Αναλυτική Μελέτη δημιουργίας σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης της Νομαρχίας, στην προμήθεια όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και υλικών για την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία της υπηρεσίας, στην προμήθεια όλου του απαραίτητου λογισμικού για την λειτουργία, επιτήρηση (monitoring) και παροχή στατιστικών χρήσης της υπηρεσίας, στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού, στην υλοποίηση απαραίτητων διασυνδέσεων με σημεία Δημόσιου ενδιαφέροντος, στην υλοποίηση υπηρεσίας Help Desk, καθώς και στη συντήρηση εξοπλισμού και αντικατάσταση του εάν κριθεί απαραίτητο.

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 351.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.