Οι ενώσεις εταιρειών 1) Altec - Open Technology Services (OTS), 2) Byte - Quality & Reliability, 3) Intracom IT Services - Exodus - Κόρυμβος, 4) Άποψη - Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 5) Profile - Cyberstream και η εταιρεία 1) ATC κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο "Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία λογισμικού σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την κατάρτιση χρηστών στα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών", ο οποίος έληγε σήμερα.

Ειδικότερα, ο διαγωνισμός αφορά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού τηλεκπαίδευσης διάρκειας 600 διδακτικών ωρών, με χρήση σχετικών εργαλείων αξιοποιώντας κατάλληλες μεθοδολογίες εκπαίδευσης ενηλίκων. Επίσης, αφορά στην ανάπτυξη και προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος για τη Διαχείριση των Εκπαιδευτικών Ενεργειών της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. (Πληροφοριακό Σύστημα Τηλεκπαίδευσης). Υπενθυμίζεται πως ο εν λόγω διαγωνισμός ήταν αρχικά προγραμματισμένος για τις 16 Φεβρουαρίου αλλά αναβλήθηκε. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.100.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.