Οι ενώσεις εταιρειών 1) Ινφοδήμ - Άποψη, 2) Data Concept - Globo, 3) Pylones - Satways - Γηγετρον, 4) Infomap - Virtual Trip και η εταιρεία 1) Onex κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό με τίτλο "Ολοκληρωμένο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας στην περιοχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής".

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πυροπροστασίας, που περιλαμβάνει τη συνδυασμένη χρήση: μιας σειράς προηγμένων τεχνολογιών (δορυφορικών εικόνων, ορθοφωτοχαρτών, εφαρμογών γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος, μοντέλων προσομοίωσης εξέλιξης πυρκαγιάς, μετεωρολογικών δεδομένων και ψηφιακού τηλεματικού δικτύου ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών συνδεδεμένων στο Γεωγραφικό Σύστημα), καθώς και, δράσεων εκπαίδευσης και δημοσιότητας, ώστε να προστατευθεί η περιοχή από περαιτέρω φυσικές καταστροφές και ειδικά πυρκαγιές, εφαρμόζοντας πιο αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη, την παρακολούθηση των φυσικών καταστροφών και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρμόδιων φορέων.

Το προτεινόμενο σύστημα στοχεύει στη δημιουργία ενός πυρήνα για την ολοκληρωμένη διαχείριση κρίσεων στο νομό, εφόσον θέτει τις βάσεις για την έγκαιρη προειδοποίηση και άρα διαχείρισή τους (με δράσεις όπως η εκκένωση περιοχών, η αποστολή βοήθειας, ο συντονισμός των επιχειρησιακών δυνάμεων, ο σχεδιασμός μέτρων αποκατάστασης). Το έργο (υποέργο 1) έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 184, Μέτρο 2.4 του Ε.Π. “ΚτΠ”  και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 903.924 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.