Απορρίφθηκαν οι προσφορές της ένωσης εταιρειών Altec Integration – OTS και της εταιρείας Velti κατά τη φάση της εξέτασης των δικαιολογητικών, με αποτέλεσμα να παραμένουν στο διαγωνισμό με τίτλο:

«Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», οι εταιρείες: Unisystems, Profile και οι ενώσεις εταιρειών: Quality & Reliability – PC Systems, Printec – GreekGeeks, Byte – Cyberce και Intracom IT Services – Intrasoft International. Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.350.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.