Το έργο αναδιοργάνωσης της ΓΓΕ-ΓΓΕ (Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης) ανατέθηκε μετά από διεθνή διαγωνισμό στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και στη συμβουλευτική εταιρία Bridge-it.

Στόχος του έργου είναι να αποτελέσει οδηγό για άλλα παρόμοια έργα που αναμένεται να προκηρυχτούν, δεδομένου ότι η αναδιοργάνωση του Δημόσιου Τομέα αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα σε στρατηγικό επίπεδο και αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013 προβλέπει για την Ελλάδα κονδύλια συνολικού ύψους  600 εκατ. ευρώ για μελέτες αναδιοργάνωσης.

Το έργο αναδιοργάνωσης της ΓΓΕ-ΓΓΕ, που ξεκίνησε το Μάρτιο 2008, έχει ολοκληρώσει την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης καθώς και τη μελέτη βέλτιστων πρακτικών σε αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, και βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας εναλλακτικών προτάσεων αναδιοργάνωσης, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσής του το τέλος του 2008.
Προσφορές είχαν καταθέσει επίσης η ένωση PRC Group  – Brainstorming, και οι εταιρείες Kantor, KPMG, Planning και Trek Consulting.