Η Άκτις ΑΤΕ υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την εκτέλεση του έργου: "Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Εκτίμηση της κατάστασης του οδοστρώματος με οπτική καταγραφή και επεξεργασία με ψηφιακά μέσα".

Αντικείμενο του έργου είναι η καταγραφή της κατάστασης του οδοστρώματος και χαρακτηριστικών των εμφανών στοιχείων (εξοπλισμού) του εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με ψηφιακές κάμερες υψηλής ευκρίνειας, η αποτύπωσή τους σε μορφή ψηφιακού βίντεο, η επεξεργασία των συλλεχθέντων στοιχείων και η παράδοσή τους στο σύμβουλο της Δ.Ε.Σ.Ε.

Τα δεδομένα που θα συλλεγθούν αφορούν στα στοιχεία εξοπλισμού της οδού που εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες: – Κατάστρωμα Οδού – Σήμανση – Εξοπλισμός ασφάλειας. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα υποστούν κατάλληλη επεξεργασία και θα παραδοθούν σε κατάλληλη μορφή (αρχείο δεδομένων) σύμφωνα με τις οδηγίες που θα προσκομισθούν στον ανάδοχο από τον σύμβουλο του έργου έτσι ώστε να είναι δυνατή η αυτόματη εισαγωγή τους στο λογισμικό σύστημα διαχείρισης οδικών δικτύων. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 192.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, ενώ ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 330.000 ευρώ.