Στην ένωση εταιρειών 01 Solutions – SDC κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, διαγωνισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας για το έργο: «Κατασκευή και πιλοτική εφαρμογή Μηχανισμού παραγωγής Στατιστικών Αναφορών και Καταστάσεων». To τίμημα για το έργο ανέρχεται σε 70.500 ευρώ περίπου.

Το έργο εστιάζεται στη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχεδιασμένων για συγκεκριμένα ζητήματα, ή υποθέσεις εργασίας, εστιασμένων στην παρακολούθηση των μνημονιακών επιταγών, παραγωγή στατιστικών στοιχείων και αναφορών οποτεδήποτε προκύπτουν οι σχετικές ανάγκες, χωρίς παρέμβαση εξωτερικού αναδόχου.