Η Ερατοσθένης Μελετητική υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Δήμο Αμαρουσίου για το έργο "Υποδομή και εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων".

Μέσω του παρόντος έργου, θα εγκατασταθεί και θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) στο Δήμο Αμαρουσίου. Το ανωτέρω σύστημα θα αποτελέσει την υποδομή για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου, καθώς και μελλοντικών εφαρμογών που θα καλύψουν ειδικές ανάγκες του Δήμου.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν και θα προσφερθούν διαδικτυακές εφαρμογές για τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Οδηγός Πόλης, Διαχείριση Κοινωφελών Δικτύων και Διαχείριση Πολεοδομικών & Χωροταξικών Δεδομένων. Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 312 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.