Στην υπογραφή σύμβασης με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προχώρησε η εταιρεία Bull Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής για τo έργο «Προμήθεια και χρήση ηλεκτρονικών μέσων-εργαλείων για την εκπαιδευτική αξιοποίηση του διαδικτυακού υλικού του ΕΑΠ» στο πλαίσιο της δράσης «Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών του ΕΑΠ». Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, το δε συνολικό συμβατικό τίμημά του ανέρχεται σε 982.000 ευρώ.

Σκοπός του έργου είναι η διευκόλυνση και διασφάλιση των συναλλαγών των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΑΠ (φοιτητές, καθηγητές, διοικητικό προσωπικό) με χρήση τεχνολογίας έξυπνων καρτών και ισχυρών μηχανισμών πιστοποίησης και αυθεντικοποίησης. Το υπό ανάπτυξη σύστημα θα υποστηρίζει α) τη διαχείριση ηλεκτρονικών πανεπιστημιακών ταυτοτήτων, β) την ασφαλή παροχή προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, γ) τον έλεγχο πρόσβασης σε διαδικτυακό υλικό και υπηρεσίες και δ) τη διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών.