Η Cardisoft υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το ΤΕΙ Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου: «Πληροφοριακό Σύστημα της πράξης ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Καλαμάτας», που εντάσσεται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 του ΕΚΤ, επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση».

Το σύστημα θα υποστηρίζει τη λειτουργία της ΜΟ?ΙΠ του Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας και, συγκεκριμένα, για την παραγωγή των σχετικών εκθέσεων  (reports) και την παροχή σχετικών στοιχείων προς την Α?ΙΠ. Βασικός σκοπός του συστήματος είναι να παρέχει στοιχεία για την «Ετήσια Εσωτερική Έκθεση» που συντάσσεται µε ευθύνη κάθε τμήματος του Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας στη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί µε την κεντρική συλλογή στοιχείων τεκμηρίωσης, την κεντρική στατιστική επεξεργασία και ανάλυσή τους και την παραγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων. Παράλληλα, µε το σύστημα αυτό θα υλοποιηθούν και τα προγράμματα αξιολόγησης κεντρικών μονάδων και υπηρεσιών του Ιδρύματος µέσω της αναφερθείσας προηγουμένως διαδικασίας και µε την προσθήκη της διεξαγωγής ερευνών / μελετών ποιότητας και διασύνδεσης µε φορείς και αποφοίτους.