Στην Cardisoft κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, διαγωνισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έργο: «Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Διαγωνιστικών Διαδικασιών».

Η διάρκεια του έργου ορίστηκε σε τρεις μήνες για τη μελέτη και ανάπτυξη του συστήματος και επιπλέον 12 μήνες μετά την παραλαβή για την εκπαίδευση των χρηστών, πιλοτική εφαρμογή, κοκ. Το τίμημα του έργου ανέρχεται σε περίπου 60.000 ευρώ και η Cardisoft ήταν η μόνη που συμμετείχε στο διαγωνισμό.