Η Εlpho (Ελληνική Φωτογραμμετρική) σε κοινοπραξία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανέλαβε το έργο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) με τίτλο: «Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών της χώρας».

Το παρόν έργο αφορά στη δημιουργία ενός γεωπληροφοριακού συστήματος το οποίο θα περιέχει τα εδαφολογικά δεδομένα για το σύνολο της χώρας καθώς και το σχέδιο σχεδίου διαχείρισης αγροτικής γης συναρτήσει της διαφύλαξης, προστασίας και ορθολογικής αξιοποίησης των φυσικών πόρων. Αναλυτικά, το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός γεωπληροφοριακού συστήματος το οποίο θα παρέχει με εποπτικό τρόπο πληροφόρηση για μια σειρά ερωτημάτων που θέτουν οι συντελεστές της αγροτικής οικονομίας για εδαφολογικά θέματα. Το πληροφοριακό σύστημα που θα δημιουργηθεί θα αποτελείται από μια βάση εδαφολογικών δεδομένων καθώς και δυναμικών ορίων τα οποία θα καταλήγουν στις κατάλληλα οριοθετημένες διανυσματικές χαρτογραφικές εδαφικές μονάδες ώστε να υπάρξει η κατάλληλη χωροταξία ανάπτυξης των αγροτικών δραστηριοτήτων. Το έργο είναι συνολικού τιμήματος 1.332.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και έχει διάρκεια 2 χρόνια.