Η General Data Business ανέλαβε την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων εξυπηρέτησης του δικτύου της ΔΕΗ ΔΕΘ/ ΑΗΣ Αλιβερίου.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στον ανασχεδιασμό και στην επέκταση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών στο ενδοδίκτυο του ΑΗΣ Αλιβερίου και θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση τεχνολογίας εικονικών εξυπηρετητών. Οι αναβαθμισμένες υποδομές θα συντελέσουν στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται στο ενδοδίκτυο του Σταθμού, κυρίως λόγω της κεντρικής διαχείρισής τους και θα επιτρέψουν τη λειτουργία νέων υπηρεσίων, με στόχο την ασφάλεια και την αποδοτικότητα του ενδοδικτύου.

Το έργο περιλαμβάνει τη προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού  και λογισμικού και τη παροχή υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου θα υλοποιηθεί με προϊόντα των εταιρειών CISCO, SUN και VMware και υπηρεσίες που παρέχει η GDB ώστε να διασφαλίζεται η εύκολη διαχείριση, η υψηλή διαθεσιμότητα και η ασφάλεια των υποδομών.