Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας & Περιθάλψεως Εκτελωνιστών Πειραιώς – Αθηνών (Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.) κατακύρωσε, στην εταιρεία iKnowHow την υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.».

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός Ενιαίου Ηλεκτρονικού Σημείου Πρόσβασης, μέσω του οποίου θα μπορούν οι ασφαλισμένοι να υποβάλλουν τις εισφορές ηλεκτρονικά, ενώ και οι οικονομικοί φορείς θα διεκπεραιώνουν τις ηλεκτρονικές τους συναλλαγές μέσω των ηλεκτρονικών διεπαφών. Επιπλέον, θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων και η εξασφάλιση ταχύτητας και αξιοπιστίας προς όφελος του ασφαλισμένου, καθώς και για τη διευκόλυνση της λειτουργίας του Τ.Α.Π.Ε.Π.Α. και την αποτελεσματικότερη εργασία των στελεχών του. Η αξία του έργου ανέρχεται στις 147.600 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.