Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην εταιρεία Neuropublic την υλοποίηση του έργου «A.Συντήρηση, υποστήριξη και επέκταση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος πληρωμών της Ενιαίας Αίτησης Εκμεταλλεύσης ( Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε) και την Διαχείριση των αιτήσεων για το έτος 2016 καθώς και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.) και των Γεωργοπεριβαλλοντικών Ενισχύσεων και B. Υποστήριξη και λειτουργία της απαραίτητης πληροφοριακής υποδομής του Internet Data Center ( I.D.C) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., παροχή υποδομής και υπηρεσιών D.R.S ( Disaster Recovery Site) και B.C.P (Business Continuity Plan)».

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων την ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη διαδικτυακού ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που συνδυάζει αλφαριθμητικά και γεωχωρικά στοιχεία σε ενιαία αλφαριθμητική και γεωχωρική Βάση Δεδομένων. Η αξία του έργου ανέρχεται στο 1.282.013,01 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.