Η Performance Technologies υλοποίησε πρόσφατα έργο server consolidation/virtualization στο Data Center της Attica Bank.

Στόχος του έργου ήταν η δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας και διαχείρισης της κεντρικής υποδομής IΤ, και η ευχέρεια στο σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικασιών Disaster Recovery με οικονομικό τρόπο. Η λύση που προτάθηκε, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Performance βασίστηκε σε χρήση ΙΒΜ Blade Servers και λογισμικό virtualization της VMware.  Στην virtualized υποδομή VMware, επιτυγχάνεται ένα consolidation ratio της τάξεως 10:1 εν σχέση με την πρότερη, φυσική υποδομή.

Ακόμα πιο πρόσφατα, στα πλαίσια μετεγκατάστασης του Data Center της Τράπεζας σε νέες, σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, ανατέθηκε στην Performance το έργο προμήθειας ΙΒΜ συστημάτων p-Series και σχετικών υπηρεσιών εγκατάστασης/ παραμετροποίησης, για την στέγαση των core-banking εφαρμογών της Τράπεζας. H Attica Bank στοχεύει, μέσω της νέας αυτής υποδομής IBM p-Series και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχονται από το VMware virtualized περιβάλλον, να λειτουργήσει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, τόσο το κύριο Data Center στο νέο site, όσο και το εναλλακτικό Data Center για Disaster Recovery.