Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανέθεσε το έργο «Ανάπτυξη ειδικής εφαρμογής λογισμικού για την υποστήριξη του σχεδιασμού και παρακολούθηση της υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης τη Π.Ι.Ν.» στην εταιρεία Remaco Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης.

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν αφορούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός εξειδικευμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο θα εξυπηρετεί την υποστήριξη του σχεδιασμού και της παρακολούθησης της υλοποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Π.Ι.Ν.

Το λογισμικό που θα αναπτυχθεί θα βασιστεί στην πλατφόρμα iFlow, η οποία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο ανάπτυξης εφαρμογών βάσεων δεδομένων και παραγωγής δυναμικών αναφορών. Το έργο διακρίνεται σε τρεις φάσεις: 1. Ανάπτυξη – Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος, 2. Εκπαίδευση Χρηστών και 3. Τεχνική Υποστήριξη.