Η SingularLogic υπέγραψε σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Αλληλεπιδραστικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προδικασίας – On Line Εξυπηρέτηση Δικηγόρων, Δικαστών, Πολιτών» με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, συνολικού τιμήματος 3.311.503 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), μετά από δημόσιο διαγωνισμό στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Το έργο, που αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ), έχει ως στόχο  τη διασφάλιση αφενός των  ηλεκτρονικών συναλλαγών, της είσπραξης και της απόδοσης πόρων και αφετέρου της ασφαλούς και νόμιμης ηλεκτρονικής κατάθεσης του δικογράφου, το οποίο αποτελεί το πρώτο θεμελιώδες βήμα στην Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη. Το έργο, που θα ολοκληρωθεί εντός 13 μηνών, αποτελεί έργο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών, την υποστήριξη της πολιτείας στην άσκηση πολιτικής, τον περιορισμό των δαπανών και την ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων της Δημόσιας Διοίκησης, συντελώντας ουσιαστικά στην απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της Δικαιοσύνης.