Στην OTS κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, διαγωνισμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών για την εκκαθάριση συντάξεων δικαιούχων, αίτία θανάτου (συντάξεις χηρείας, άγαμες θυγατέρες), δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην εκκαθάριση συντάξεων δικαιούχων (αίτία θανάτου) και συγκεκριμένα χηρείας και άγαμων θυγατέρων. Οι κύριες δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν την αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και εξειδίκευση των απαιτήσεων, την ανάλυση των κινδύνων, των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας και τα σενάρια αντιμετώπισης προβλημάτων του έργου, τη διενέργεια της μετάπτωσης δεδομένων, τη διενέργεια των διασταυρώσεων για κάθε κατηγορία ελέγχου, καθώς και αναφορές ολοκλήρωσης εργασιών σε κάθε στάδιο του έργου.

Το τίμημα για το έργο ανέρχεται στο ποσό των 35.000 ευρώ περίπου. Σημειώνεται ότι στο διαγωνισμό που προηγήθηκε συμμετείχαν και οι εταιρείες Pansystems και Ορόσημο Πληροφορική.