Οι εταιρείες Interoptics και SmartL ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, το διαγωνισμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το έργο:

«Ομάδα Α. Συνδρομή (online) Βιβλιογραφικών Βάσεων Δεδομένων και Ομάδα Β. Άδεια χρήσης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης της πλατφόρμας υποστήριξης ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών μαθημάτων Blackboard Learn, καθώς και του συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων (RDBMS) Oracle έκδοσης 11g».

Το συνολικό τίμημα του έργου ανέρχεται σε 275.000 ευρώ περίπου.