Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την εταιρεία Marathon Data Systems για την υλοποίηση έργου διαδικτυακού συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (WEBGIS), του Υποέργου 2: Διαδικτυακό Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών, της πράξης: Υποδομή Χωρικών Δεδομένων Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το Διαδικτυακό Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (web GIS) που θα υλοποιηθεί, καθώς και τα επιμέρους υποσυστήματά του, θα διέπονται τόσο σε λειτουργικό όσο και τεχνολογικό επίπεδο, από συγκεκριμένες αρχές οι οποίες θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός ενιαίου και πλήρους λειτουργικού συστήματος, το οποίο θα καλύπτει στο έπακρον τις ανάγκες του Πανεπιστημίου. Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται στις 136.791,54 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.