Ολοκληρώθηκε πρόσφατα το έργο εγκατάστασης του λογισμικού SAP στην εταιρεία ΒΙΑΝ Α.Ε. Τα παραπάνω έργα υλοποίησε η d.d. Synergy Hellas, Πιστοποιημένος Συνεργάτες της SAP.

Τα δομικά στοιχεία που παραμετροποιήθηκαν είναι η οικονομική και εμπορική διαχείριση, διαχείριση αποθηκών & προμηθειών και μισθοδοσία. Αναπτύχθηκαν σημαντικές εφαρμογές για την κάλυψη των επιχειρηματικών απαιτήσεων της εταιρίας όπως η αυτόματη εκκαθάριση μεταξύ εταιρειών του ομίλου, η διαχείριση των διαφημιστικών θέσεων (stands) και η ειδική τιμολογιακή πολιτική. Η παραπάνω εγκατάσταση βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία από τις 2 Ιανουαρίου.