Το έργο περιλαμβάνει υπηρεσίες προσαρμογής, παραμετροποίησης, ανάπτυξης, εγκατάστασης, εκπαίδευσης και υποστήριξης για την υλοποίηση του SAP ERP, ως το νέο κεντρικό Back Office σύστημα του Ομίλου.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αποτελεσματική διαχείριση των εταιρικών πόρων, στη βέλτιστη αποτελεσματικότατα, στην επικοινωνία μεταξύ των επιμέρους οργανωτικών μονάδων, στη βελτίωση της επικοινωνίας και πληροφόρησης της Διοίκησης, στην απλούστευση και βελτίωση συγκεκριμένων διαδικασιών, καθώς και στην παροχή πρακτικών εργαλείων για την εφαρμογή αποτελεσματικής χρηματοοικονομικής πολιτικής. Τα οφέλη για τον Όμιλο Μαρινόπουλο από την υλοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος SAP ERP και τις  δυνατότητες  που παρέχει η πλατφόρμα για περαιτέρω ανάπτυξη σε επίπεδο λειτουργικότητας και ομογενοποίησης των διαδικασιών, επικεντρώνονται κυρίως στη βελτίωση του λειτουργικού κόστους και στην άμεση λήψη ολοκληρωμένης και ενιαίας πληροφόρησης της διοίκησης.