Η Interworks υλοποίησε το Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων WebCRM για λογαριασμό του εκπαιδευτικού ομίλου New York College.

Το NYC επέλεξε τη συγκεκριμένη εφαρμογή, η οποία λειτουργεί μέσω Internet, προκειμένου να ενοποιήσει τις πληροφορίες για τους υποψήφιους και υφισταμένους πελάτες του και να ενισχύσει την απόδοση των recruiters και των follow up ενεργειών.

Οι στόχοι που θα επιτύχει το NYC με το WebCRM είναι: να δημιουργηθεί μία ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης πληροφοριών για  ενδιαφερόμενους υποψήφιους σπουδαστές, υφισταμένους σπουδαστές , καθώς και για το alumni, να βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες οργάνωσης των προωθητικών ενεργειών, να εξάγει στατιστικές πληροφορίες, τέτοιες ώστε να αξιολογούνται τα κανάλια προώθησης και να παρέχεται στους recruiters ένα σύστημα παρακολουθησης όλων των follow up ενεργειών για την βελτίωση της αποδοτικότητάς τους.