Η εταιρεία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στο πλαίσιο μέτρησης της προστιθέμενης αξίας των δράσεων που υλοποιεί, πραγματοποίησε έρευνα ικανοποίησης των επιχειρήσεων που ολοκλήρωσαν επενδύσεις στη δράση «e-security» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Στο «e-security» συμμετέχουν 664 επιχειρήσεις από όλο το φάσμα της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες πραγματοποιούν επενδύσεις σε ψηφιακή ασφάλεια συνολικού προϋπολογισμού €14,7 εκατ. ευρώ.  Οι επενδύσεις επιδοτήθηκαν κατά 70% και αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών με σκοπό την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων και απειλών.

Τις επενδύσεις τους ολοκλήρωσαν 553 επιχειρήσεις και το 92% αυτών έχει ήδη λάβει την αντίστοιχη επιχορήγηση. Στο πλαίσιο της δράσης «e-security», από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» έχουν διοχετευθεί πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 συνολικού ύψους €7,25 εκατ. ευρώ, προς τις επιχειρήσεις. Το 81,06% των επιχειρήσεων που έλαβε μέρος στην έρευνα του «e-security», θεωρεί πως πριν την επένδυση είχε χαμηλό έως οριακά επαρκές επίπεδο ψηφιακής ασφάλειας.

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, τα ποσοστά εμφανίζονται σημαντικά βελτιωμένα καθώς το 57,78% των επιχειρήσεων θεωρεί πως βρίσκεται πια σε υψηλό και το 37,12% σε πολύ υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Το 64,3% των επιχειρήσεων θεωρεί πως μετά τη δράση «e-security», βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο ψηφιακής ασφάλειας από τους άμεσους ανταγωνιστές.

Με βάση τις απαντήσεις των επιχειρήσεων, η ψηφιακή ασφάλεια εμφανίζεται ως κρίσιμη παράμετρος τόσο για την εύρυθμη εσωτερική λειτουργία, όσο και για τις σχέσεις με τους πελάτες και την εξωστρέφεια. Η επένδυση εκτιμάται ότι προσφέρει προστασία της επιχείρησης κυρίως ως προς τις παραδόσεις των προϊόντων (71% των επιχειρήσεων), την εσωτερική λειτουργία (86%), την ικανοποίηση των πελατών (81%) αλλά και τη  φήμη της επιχείρησης (86%).