Εγκρίθηκε από την Νομαρχία Αθηνών η απόσχιση του κλάδου "Διασύνδεση απομακρυσμένων πληροφοριακών συστημάτων και λοιπών μέσων, μέσω της αξιοποίησης των τηλεπικοινωνιών" και η εισφορά και απορρόφησή του από την κατά 100% θυγατρική εταιρεία ΙΤΒΑ Telecom, όπως ανακοινώθηκε από την Ίλυδα Πληροφορική.

Ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού είχε ορισθεί η 31.10.2008. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε επίσης η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της αναδεχθείσης τον κλάδο θυγατρικής ως άνω εταιρείας , σύμφωνα με την από 29.11.2008 απόφαση της Έκτακτης ΓΣ , ήτοι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας κατά 262.254,00 ευρώ συνεπεία της εισφοράς-απορρόφησης του κλάδου με την έκδοση 87.418 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας τρία ευρώ εκάστης.