Κατόπιν της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Space Hellas στις 15/03, αποφασίστηκε η ανασυγκρότηση του σε σώμα.

Η ανασυγκρότηση έγινε ως εξής: 1. Δημήτριος Μανωλόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος. 2. Παρασκευάς Δροσινός, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος. 3. Χρήστος Μπέλλος, Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος. 4. Γεώργιος Λαγογιάννης, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 5. Σπυρίδων Μανωλόπουλος, Β’ Αντιπρόεδρος , μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 6. Δημήτριος Χουχουλής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 7. Λύσανδρος Καπόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ως έχει δηλ. πενταετής, λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2010. Επιπρόσθετα, για την αποδοτικότερη λειτουργία της εταιρείας δημιουργήθηκαν διευθύνσεις ως ακολούθως: Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, Διεύθυνση ΙΤ & Εφαρμογών, Διεύθυνση Συστημάτων Ασφαλείας και Υποδομών, Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών και Διεύθυνση Λογιστηρίου και Αποθήκης.