Σε μια δύσκολη εποχή, όπως αυτή που διανύουμε, οι απαιτήσεις αλλάζουν με καταιγιστικούς ρυθμούς και κατά συνέπεια οι ρόλοι αλλάζουν.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μεταλλάσσεται και ο CIO, ο οποίος οδεύει σε ένα περισσότερο διοικητικό ρόλο και αναδεικνύεται σε ισότιμο επιχειρηματικό εταίρο. 
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, ορίζοντας τα καθήκοντα, την αποστολή και τη στρατηγική του ΙΤ, όπως διαμορφώνονται από τις ανάγκες του σήμερα και του αύριο μέσα σε έναν οργανισμό, ώστε να μπορέσουμε να περιγράψουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα το ρόλο του CIO στο μέλλον.

Στόχος του ΙΤ σήμερα είναι να παρέχει τη βέλτιστη υποστήριξη σε μια επιχείρηση. Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα μέσα από την ανάπτυξη, εφαρμογή και λειτουργία των τυποποιημένων και εναρμονισμένων προϊόντων ΙΤ και την παροχή προτυποποιημένων πληροφοριών και υποδομών επικοινωνίας. Κριτήρια απόδοσης (KPIs) των παραπάνω είναι, μεταξύ άλλων, η αξιοπιστία, η καινοτομία, η υπευθυνότητα, η ενίσχυση της αξίας της επιχείρησης.

Αποστολή του ΙΤ είναι η ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων προς το business, η διασφάλιση της ποιότητας μέσα από τη βέλτιστη διαχείριση, και φυσικά η διαχείριση του κόστους.

Η IT στρατηγική αφορά στο πλαίσιο για τις δραστηριότητες και λειτουργία του τμήματος ΙΤ και συσχετίζεται με το χάρτη των επιχειρησιακών διαδικασιών. Συνεπώς ένα ΙΤ service θα πρέπει να βασίζεται στη χρήση της τεχνολογίας του ΙΤ και να υποστηρίζει τα Business processes του οργανισμού.

Αυτό σημαίνει ότι ο CIO οδεύει περισσότερο σε έναν διοικητικό ρόλο στελέχους του business. To όραμα για ένα «IT – and process- driven» και «IT- supported» οργανισμό, μαζί με την υπευθυνότητα του «transformation management», απαιτούν από τον σύγχρονο CIO να αναμειχθεί στην επιχειρησιακή στρατηγική (business strategy) καθώς και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων (decision making). Mόνο με τη συμμετοχή του στον ορισμό των  εταιρικών στόχων και στρατηγικής (που οδηγεί στην αποδοχή και κατανόησή τους) μπορεί ενεργά να συνεισφέρει στην ενίσχυση της επιχειρησιακής αξίας – πέρα από τον βασικό στόχο της βελτίωσης των δαπανών, μειώνοντας τα κόστη του IT.

Οι δεξιότητες του CIO
Περισσότερο από ότι στο παρελθόν, οι δεξιότητες του CIO πρέπει να στραφούν στην ανάπτυξη και την εκτέλεση των μακροπρόθεσμων επιχειρησιακών στρατηγικών, την επιχειρησιακή επικοινωνία που διαχειρίζεται την απαίτηση της επιχείρησης, και τη δυνατότητα να αλλαχτούν οι επιχειρησιακές διαδικασίες μέσω της αποδοτικότερης διαχείρισής τους. Από μία άποψη, ο CIO γίνεται εσωτερικός σύμβουλος της επιχείρησης σε θέματα διαδικασιών και IT.

Οι επιχειρησιακοί ηγέτες πρέπει να καταλάβουν και να αναγνωρίσουν την ικανότητα και τη συμβολή του CIO στα επιχειρησιακά πρότυπά (business models) και τελικά την επιχειρησιακή επιτυχία τους.

Η εφαρμογή των λύσεων ΙΤ (ότι εξ ορισμού προκύπτει από τις αλλαγές επιχειρησιακής διαδικασίας) πρέπει να συνοδεύεται από σημαντικές «behavioral» and «cultural» αλλαγές και να σχετίζονται με τον τρόπο που οι άνθρωποι στις επιχειρησιακές λειτουργίες χρησιμοποιούν τις πληροφορίες και το ΙΤ. Αν και ο CIO ελέγχει πώς το ΙΤ επεκτείνεται (deployed), δεν ελέγχει πώς χρησιμοποιείται. O CIO πρέπει να συνεργαστεί με τους Διευθυντές της επιχείρησης για να εκμεταλλευτεί την επιχειρησιακή αξία των πληροφοριών και της χρήσης του ΙΤ από τους ανθρώπους της επιχείρησης με την πάροδο του χρόνου.

Μελλοντική προοπτική
Στο μέλλον, η υπευθυνότητα ενός CIO θα στραφεί περισσότερο στη διαχείριση διαδικασιών, αν και η IT τεχνογνωσία θα απαιτείται ακόμα. Η σφραγίδα ενός καλού CIO θα είναι η δυνατότητά του να χρησιμοποιεί το ΙΤ σε ένα αφηρημένο επίπεδο για να επιτυγχάνει τους στόχους της επιχείρησης, για να μεταφέρει τις απαιτήσεις της στις περιγραφές υπηρεσιών χωρίς πραγματικά οι συγκεκριμένες υπηρεσίες να παραδίδονται από τον ίδιο. Η περιγραφή στόχου ενός CIO επομένως θα αλλάξει από αυτό που, μέχρι τώρα, πρέσβευε λίγο πολύ παροχή υπηρεσιών εστιαζόμενες στην τεχνολογία ΙΤ σε μια result και process oriented  προσέγγιση υλοποίησης πραγμάτων.

Είναι η ευθύνη του CIO  να επεξεργαστεί την αρχιτεκτονική επιχειρηματικών πληροφοριών – που ευθυγραμμίζονται με το επιχειρηματικό όραμα, να πραγματοποιεί τις στρατηγικές πρωτοβουλίες και να δημιουργεί τη μοναδική αξία για τον πελάτη και την οργάνωση. Αγοράστε, χτίστε ή δανειστείτε τις αποφάσεις είναι απλά μέσα ώστε να επιτευχθεί το επιχειρηματικό όραμα.

Ο CIO πρέπει να εξασφαλίσει  και να συνδυάσει την ευθυγράμμιση, την πραγματοποίηση και τη δημιουργία αξίας προκειμένου να γίνει στρατηγικός συνέταιρος.