Η Ατλαντις Συμβουλευτική θα αξιολογήσει και θα αποτιμήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις του Πρώτου Πανευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος για Νανοτεχνολογίες και Νανοεπιστήμες που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περίοδο 2000-2006.

Η ανάθεση του συγκεκριμένου προγράμματος, η οποία έγινε απ’ ευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι προϋπολογισμού 500,000 ευρώ και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την εταιρεία Inno. Η σημασία των νανοεπιστημών και νανοτεχνολογιών λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο: περίπου 24 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι επενδύονται σε νανοτεχνολογίες διεθνώς από τα οποία το ένα τέταρτο (περίπου 6 δισ.) επενδύονται σε Ευρωπαϊκό έδαφος.

Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανάπτυξη του τομέα είναι πολύ σημαντική καθώς μέσα από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο επενδύθηκαν περίπου 1,3 δισ. ευρώ σε σχετικές έρευνες, μελέτες και έργα. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί, σε συνεργασία με μεγάλους ερευνητικούς φορείς και ειδικούς σε θέματα νανοτεχνολογιών του εξωτερικού. Η τελική μελέτη θα χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά το στρατηγικό σχεδιασμό του προγράμματος Νανοτεχνολογιών και Νανοεπιστημών που θα χρηματοδοτηθεί από το 8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη.

Παράλληλα, η Ατλαντις Συμβουλευτική, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Europe Innova της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέλαβε το συντονισμό και την υλοποίηση του έργου Mobile Services Innovation Platform (MOBIP) συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2 εκατ. ευρώ και συνολικής διάρκειας 3 ετών. Σκοπός του έργου είναι η προώθηση της καινοτομίας και η επιτάχυνση της ανάπτυξης σε Μικρές και Μεσαίες (ΜμΕ) Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και τεχνολογίας προστιθέμενης αξίας (Mobile Value added Services).