Αναβλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία λογισμικού σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την κατάρτιση χρηστών στα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών".

Ειδικότερα, ο διαγωνισμός αφορά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού τηλεκπαίδευσης διάρκειας 600 διδακτικών ωρών, με χρήση σχετικών εργαλείων αξιοποιώντας κατάλληλες μεθοδολογίες εκπαίδευσης ενηλίκων. Επίσης, αφορά στην ανάπτυξη και προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος για τη Διαχείριση των Εκπαιδευτικών Ενεργειών της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. (Πληροφοριακό Σύστημα Τηλεκπαίδευσης). Νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί στις 6 Μαρτίου 2009. Υπενθυμίζεται πως ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.100.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.