Αναβλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Ολοκληρωμένο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών για την παρακολούθηση και διαχείριση περιβάλλοντος Εύβοιας".

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους.

Το συγκεκριμένο έργο φορά την ανάπτυξη ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού και διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών και πλημμύρων. Το σύστημα θα αποτελείται από πληροφοριακές υποδομές, υπόβαθρα γεωγραφικών δεδομένων, σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων, επιχειρησιακών πόρων, και ροής δεδομένων πεδίου, καθώς και από ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία για το σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση της πρόβλεψης – πρόληψης και διαχείρισης δασικών πυρκαγιών και πλημμύρων. Μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 686.555 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.