Πρόσφατη μελέτη η οποία διεξήχθη κατ’ εντολή της CA Technologies ανακάλυψε ότι οι ισχύουσες πρακτικές διαχείρισης δεδομένων δοκιμών (test data management practices) κατά τη διάρκεια ανάπτυξης και ελέγχου εφαρμογών δεν είναι επαρκείς για να καλύψουν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation-GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην πραγματικότητα μόνο το 31% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι τρέχουσες πρακτικές του οργανισμού τους συμμορφώνονται πλήρως με τον GDPR, ο οποίος θα επηρεάσει οποιαδήποτε επιχείρηση διαχειρίζεται ευρωπαϊκά προσωπικά δεδομένα. Στη μελέτη με τίτλο «Γενικός Κανονισμός για Προστασία Δεδομένων στην ΕΕ: Είστε έτοιμοι;», η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν ήταν απόλυτα σίγουροι ότι ο οργανισμός τους θα μπορούσε να καλύψει δύο βασικούς όρους του GDPR, γνωστούς και ως «Δικαίωμα στη Λήθη» και «Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων».

Η μελέτη διαπίστωσε, επίσης, πως  οι οργανισμοί χρειάζεται να αλλάξουν τις βασικές τους διαδικασίες. Περισσότεροι από 90% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι ο κανονισμός θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουν, μεταφέρουν, χρησιμοποιούν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και λαμβάνουν ή αποστέλλουν προσωπικά δεδομένα εκτός ΕΕ. Προκειμένου να ανταποκριθούν στην προθεσμία συμμόρφωσης στον GDPR της 25ης Μαΐου του 2018, σχεδόν εννέα στους δέκα (89%) δήλωσαν ότι θα χρειαστεί να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση (58%), analytics και reporting (49%) και τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων δοκιμών – test data management technologies (47%).