Η κυρίαρχη κατηγορία στην εγχώρια αγορά λογισμικού είναι το Application Software με ποσοστό 64% το 2015, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της κλαδικής μελέτης που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group και η οποία διεξήχθη σε μεγάλο δείγμα αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων του κλάδου.

Το υπόλοιπο ποσοστό (36%) αφορά την κατηγορία Systems Software.Όσον αφορά την αγορά των Υπηρεσιών Πληροφορικής αυτή περιλαμβάνει υπηρεσίες  IT Consulting, System Integration, Network Consulting and Integration Services, Custom Application Development, Outsourcing, Support and Deploy και Business Process Outsourcing (BPO). Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, οι πωλήσεις Λογισμικού στην εγχώρια αγορά το 2015 παρουσίασαν μικρή ετήσια αύξηση 0,7%, ενώ για το 2016  η αγορά προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 1,4%.

Η εγχώρια αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής αυξήθηκε κατά 1,4% το 2015 και για το τρέχον έτος  προβλέπεται αύξηση της τάξης του 2,1%. Στα πλαίσια της μελέτης έγινε εκτεταμένη χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιρειών του κλάδου από την οποία προέκυψε ότι το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκε σχεδόν κατά 3% και το 2014, μεταβολή η οποία προήλθε από την αύξηση των καθαρών παγίων. Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 2,0% και οι μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & προβλέψεις κατά 11,2%.

Αντιθέτως οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν αυξημένες (14,2%) σε σχέση με το 2013. Οι συνολικές πωλήσεις των 37 επιχειρήσεων του δείγματος ήταν μειωμένες κατά 3,5%, ενώ η αδυναμία συγκράτησης του κόστους επηρέασε το συνολικό μικτό κέρδος το οποίο περιορίστηκε σημαντικά κατά 7,2%. Παρά την μεγάλη βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος (+25,92%), η πολύ μεγάλη αύξηση των μη λειτουργικών εξόδων (+161,71%) είχε ως συνέπεια  τη μείωση κατά 8,4% περίπου των κερδών (προ φόρου) των συγκεκριμένων εταιρειών το 2014.

Ομοίως, τα κέρδη EBITDA κατέγραψαν μείωση (-12,1%) το ίδιο διάστημα.  Το περιθώριο μικτού κέρδους των εταιρειών παρουσίασε επιδείνωση και διαμορφώθηκε σε 31,1% το 2014 (από 32,3% το προηγούμενο έτος). Το 2014 ο αριθμός των κερδοφόρων εταιρειών μειώθηκε σε σχέση με το 2013 (28 κερδοφόρες έναντι 29) και αντίστοιχα ο αριθμός των ζημιογόνων αυξήθηκε από 8 σε 9.