Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται από σήμερα στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης, www.opengov.gr, ο επανασχεδιασμός του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, όσον αφορά στις γενικές αρχές και προτεραιότητές του.

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με απόλυτη συνέπεια προς τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης, προχώρησε στην άμεση υιοθέτηση της διαδικασίας της ανοικτής διακυβέρνησης, ώστε να εξασφαλισθεί η απόλυτη διαφάνεια και συμμετοχή όλων των πολιτών στην επαναχάραξη της στρατηγικής Σχεδιασμού του Προγράμματος. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ενίσχυση της Διαφάνειας, της Αξιοκρατίας, της Συμμετοχής και, τελικά, της Αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, μέσα από την καλλιέργεια μιας διαδραστικής σχέσης μεταξύ πολίτη και κράτους. Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού καλεί τους υποψήφιους δικαιούχους, τους συλλογικούς φορείς, τις εταιρείες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας καθώς και το σύνολο των πολιτών να υποβάλουν τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους στη διεύθυνση http://www.opengov.gr/ypoian/?option=sygglisi, προκειμένου να συμβάλουν ουσιαστικά στον επανασχεδιασμό των αρχών, στρατηγικών και κατευθύνσεων του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».