Με Απόφασή της, η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ ενέκρινε τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ έτους 2011 με απολογιστικά στοιχεία 2009 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3431/2006, ιδίως τα άρθρα 12 και 38 (παρ. 3 και 45 αυτού).

Στην εν λόγω Απόφαση περιλαμβάνονται τα ουσιώδη ευρήματα του κοστολογικού ελέγχου 2011, όσον αφορά τον έλεγχο εφαρμογής από τον ΟΤΕ των ενδεδειγμένων κοστολογικών συστημάτων για κάθε επιμέρους ορισθείσα σχετική αγορά  (χονδρικής ή και λιανικής) προϊόντος/υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και η συμμόρφωση με τις επιβληθείσες υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, ιδίως ο έλεγχος κοστοστρέφειας των τιμολογίων των υπηρεσιών που εξάγονται μέσω των εν λόγω κοστολογικών συστημάτων για το έτος 2011, χρησιμοποιώντας απολογιστικά κοστολογικά στοιχεία 2009 και προϋπολογιστικά στοιχεία του έτους  2010  και 2011, όπου η κοστοστρέφεια επιβάλλεται κανονιστικά.

Με την ως άνω Απόφαση καθορίζεται ο χρόνος εφαρμογής των τιμολογίων που προέκυψαν από τον κοστολογικό έλεγχο. Τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου είναι διαθέσιμα στο ακόλουθο link: www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News/news_1293.html.