Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για το γ’ τρίμηνο και εννεάμηνο του 2012, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Αναλυτικά, οι ελεύθερες ταμειακές ροές του ομίλου διαμορφώθηκαν το γ’ τρίμηνο στα 249,2 εκατ. ευρώ (+68,8%) και το εννεάμηνο στα 505,8 εκατ. (+50.9%). Το Γ’ τρίμηνο του 2012 τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν στα 1.1178.000 δις., μειωμένα κατά 10,2%, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των τελών τερματισμού στις περισσότερες από τις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο ΟΤΕ, οι οποίες υπολογίζονται στα 36 εκατ. από τα 133,7 εκατ. ευρώ της μείωσης των εσόδων που σημειώθηκε το τρίμηνο.

Το περιθώριο προσαρμοσμένης λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA άγγιξε το 36,5%, αυξημένο κατά 0,8 μονάδες, λόγω της δραστικής μείωσης, -11%, των λειτουργικών εξόδων – εξαιρουμένων των αποσβέσεων. Επίσης, ο όμιλος κατάφερε να μειώσει τον καθαρό δανεισμό του από 4.115.900 δις. σε 3.072.400 το εννεάμηνο 2012. Τέλος, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του ομίλου το γ’ τρίμ. ανήλθαν στα 109 εκατ. (+1,2%) και το εννεάμηνο στα 308,8 εκατ. (+28,1%). Τα συνολικά έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 12,3% το τρίμηνο, ενώ τα συνολικά λειτουργικά έξοδά της, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, καθώς και των χρεώσεων που σχετίζονται με τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, ανήλθαν στα 307,0 εκατ. το γ’ τρίμηνο (-9,7%).

Όσον αφορά τις θυγατρικές του ομίλου, η σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας σημείωσε μείωση εσόδων κατά μόλις 4,1%, ενώ αναφορικά με τις διεθνείς δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, σημειώθηκε μείωση των εσόδων στην Βουλγαρία και σε αρκετά μικρότερο βαθμό στην Ρουμανία, ενώ στην Αλβανία η υψηλή απόδοση παρέμεινε στην ουσία αμετάβλητη σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα. Η λειτουργική και χρηματοοικονομική απόδοση της Romtelecom συνέχισε να βελτιώνεται το γ’ τρίμηνο, καταγράφοντας 0,7% αύξηση στα έσοδα λιανικής. Αντιστρόφως, τα έσοδα χονδρικής, σημείωσαν μείωση 19%, με αποτέλεσμα μία μικρή επίδραση στο επίπεδο της κερδοφορίας EBITDA.