Τα Κέρδη Μετά Φόρων διαμορφώθηκαν στα 5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19,6% από την περσινή αντίστοιχη περίοδο.

Στην αύξηση της κερδοφορίας συντέλεσαν η μείωση των εξόδων κατά 10,4% σε συνδυασμό με τη διατήρηση του περιθωρίου Μετοχικού Κεφαλαίου. Σημαντικός συντελεστής για την αύξηση της κερδοφορίας είναι επίσης και η μείωση της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω των brands Turbo-X, Q Connect, Sentio, @work και Doop. Η υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση του Ομίλου (ταμειακά διαθέσιμα 41,8 εκατ. Ευρώ, δανεισμός 18,6 εκατ. ευρώ) και οι ισχυρές προβλέψεις διασφαλίζουν την απρόσκοπτη ανάπτυξη του Ομίλου.