Η κερδοφορία μετά φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 10.254 χιλ. ευρώ, αυξημένη κατά 59,7%. Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στις 286.876 χιλ., μειωμένες κατά 8,1%.

Η αυξημένη κερδοφορία είναι αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης των εξόδων, τα οποία διαμορφώθηκαν στις 51.600 χιλ., μειωμένα κατά 16,03%, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στις 17.035 χιλ. ευρώ, αυξημένο κατά 47,2%.

Η διατήρηση του κεφαλαίου κίνησης στα ήδη υψηλά επίπεδα εξασφαλίζει ένα ισχυρότατο cash flow που αποτελεί και το σημαντικότερο παράγοντα ευστάθειας μέσα σε περιβάλλον συνεχιζόμενης κρίσης. Η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση μέρισμα για διανομή στους μετόχους της τάξης των 0,12 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη του 2012 (μικτό ποσό).