Τα καθαρά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 167,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5% εξαιρουμένων των κεφαλαιακών κερδών, ενώ οι προσαρμοσμένες καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 261 εκατ., αυξημένες κατά 7%. Το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA έμεινε σταθερό στο 35,4% με τα συνολικά λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων αποσβέσεων και προγραμμάτων οικειοθελούς αποχώρησης), μειώθηκαν κατά 10,6%, χάρη στη μείωση κόστους μισθοδοσίας στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας κατά 21%.

Πιο αναλυτικά το α’ τρίμηνο του 2013 τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ μειώθηκαν κατά 11,4%, καθώς το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα επέδρασε, για άλλη μία φορά, αρνητικά στην απόδοση του ΟΤΕ. Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης, διαμορφώθηκαν σε 681,2 εκατ., σε σχέση με 761,8 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2012, μειωμένα κατά 10,6%.

Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν συνολικά κατά 11,9% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2012 σε επίπεδο Ομίλου και 21,0% στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας. Το α’ τρίμηνο του 2013, οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε 256,6 εκατ., αυξημένες κατά 9,6%.  Επίσης, λόγω των ισχυρών ταμειακών ροών, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά 614εκατ. ή 18,3% σε σχέση με το τέλος Μαρτίου του 2012, φτάνοντας σε 2,7 δις.