Ο Όμιλος Intralot γνωστοποίησε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του 9μηνου του 2011, το οποίο έληξε στις 30 /9/11.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 9μηνο 2011 ανήλθε στα €856,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 7,4% συγκριτικά με την περυσινή περίοδο, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα €112,1 εκατ., ενισχυμένα κατά 2,1% σε σχέση με το 9μηνο 2010. Χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών, η αύξηση των εσόδων και του EBITDA στο 9μηνο διαμορφώθηκε σε 9,1% και 5,7% αντίστοιχα.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα €20,9 εκατ. συγκριτικά με τα €21,9 εκατ. το 9μηνο 2010. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν στα €10,9 εκατ. από €37,0 εκατ. το περυσινό 9μηνο. Ο Όμιλος Intralot παρουσίασε θετικές ταμειακές ροές το 9μηνο 2011, περίπου στα €7 εκατ.