Η HP γνωστοποίησε τα εταιρικά της αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2011 (ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2011).

Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν στα $32,3 δισ., εμφανίζοντας αύξηση 4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (τόσο όσον αφορά στα μεγέθη που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις, όσο και σε σταθερή συναλλαγματική βάση). Τα υπολογισμένα με βάση τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα $1,17, σημειώνοντας αύξηση 26% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όπου το αντίστοιχο μέγεθος είχε φτάσει τα $0,93.

Τα μη υπολογισμένα με βάση τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα $1,36. Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2010, το μέγεθος αυτό αυξήθηκε κατά 27%, από τα $1,07. Σημειώνεται ότι στα μη υπολογισμένα με βάση τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές μεγέθη, δεν περιλαμβάνονται μετά φόρων κόστη ύψους περίπου $0,19 και $0,14 ανά μετοχή για το πρώτό τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2011 και 2010 αντιστοίχως. Τα κόστη αυτά σχετίζονται κυρίως με την απόσβεση εξαγορασθέντων ασώματων παγίων, δαπάνες αναδιάρθρωσης ή δαπάνες που αφορούν εξαγορές.